Általános Szerződési Feltételek

     

      I. Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a www.na-tura.info weboldalt (honlap) üzemeltető Menyházi Regina, egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által a honlap szerint meghirdetett és az általa e körben teljesített szolgáltatásra, valamint minden, az általa, mint Szolgáltató által e körben kötött szerződésre.

Az ajánlati kötöttség a Szolgáltató és Résztvevő/Megrendelő - mint Felek - között azt követően jön létre, hogy Résztvevő/Megrendelő a honlapon található e-mail címre megküldi a jelentkezési szándékát tartalmazó elektronikus levelet a Szolgáltató részére. A jelentkezés tartalmazza a Résztevő nevét, valamint az igénybe venni kívánt szolgáltatás pontos részleteit.

A megrendelésre, illetve a szerződéskötésre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II.26) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megrendelőjének (Résztvevő/Megrendelő) a fentiek szerinti jelentkezése az alább meghatározott Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tudomásul vételére és elfogadására vonatkozó nyilatkozatnak minősül. Amennyiben Résztvevő/Megrendelő az alábbi ÁSZF valamely kikötését nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban észrevétele van, azt a Szolgáltató által a jelen ÁSZF-ben, illetve a honlapon található elérhetőségek valamelyikén jelezheti Szolgáltató felé, amely esetben Felek a jelen ÁSZF hatályán kívül eső szerződést köthetnek egymással. Amennyiben Résztvevő/Megrendelő részéről ilyen észrevétel Szolgáltatóhoz nem érkezik, és Résztvevő/Megrendelő és Szolgáltató között a jelen szerződés létrejön, a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi feltétel elfogadottnak tekintendő Résztvevő/Megrendelő által.

Résztvevő/Megrendelő a szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot kizárólag a szolgáltatás igénybe vétele előtt, egyoldalú jognyilatkozattal harmadik személyre ruházhatja át, amelyhez Szolgáltató jelen szerződéssel hozzájárul. Ebben az esetben a Résztvevő/Megrendelő által megnevezett harmadik személyt illetik a jelen szerződés szerinti, Résztvevőt/Megrendelőt illető jogok és őt terhelő kötelezettségek.

II. A szerződés tárgya, a Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés:

1. A szerződés tárgya

A szerződés, vagyis a Szolgáltató által a jelen ÁSZF szerint nyújtott, illetve a Résztvevő/Megrendelő által ily módon igénybe vett szolgáltatás tárgya

 • a Szolgáltató szervezésében létrejövő egyes túrák és egyéb programok,
 • a Szolgáltató által előzetes megrendelésre készített túratervek,
 • a Szolgáltató által kínált túratervek.

2. Szolgáltatási jogviszony

2.1. A Szolgáltató és Résztvevő/Megrendelő között a jogviszony a fenti I. pontban foglalt jelentkezést vagy igénylést követően a jelentkezés vagy igénylés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza az adott szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat, fizetési feltételeket, valamint jelen szerződés aktuális verzióját .pdf formátumban.

2.2. A Felek közötti jogviszony különösen az alábbi esetekben szűnik meg:

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve Résztvevő/Megrendelő halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (nem fizetés);
 • felek közös megegyezésével;
 • felmondással.

2.3. A szolgáltatás igénybevétele előtti 3. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a közöttük létrejött szerződést egyoldalú jognyilatkozattal felmondani.

2.4. Amennyiben Résztvevő/Megrendelő a szolgáltatás díjat a jelentkezéskor vagy igényléskor kapott visszaigazolásban feltüntetett határidőben nem fizeti meg, úgy a szerződés Felek között automatikusan megszűnik, és a Résztvevő/Megrendelő nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére.

2.5. A Felek közös megegyezéssel a jelen szerződés szerint létrejövő jogviszonyt bármikor megszüntethetik. A szerződés megszűnésének további eseteit, illetve a szolgáltatás lemondásának egyéb eseteit a 7. pont rendezi.

2.6. Együttműködés:

Felek a szolgáltatás igénybevételével (arra történő jelentkezéssel vagy igényléssel és annak visszaigazolásáról) kifejezik azon készségüket, hogy a szolgáltatás teljesítése érdekében szorosan együttműködnek, melynek érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a teljesítést zavarják, vagy zavarhatják. Felek kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárításához szükségesek.

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerint Résztvevő/Megrendelő által kiválasztott szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a Résztvevőnek/Megrendelőnek.

3.2. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett túra vagy egyéb program időpontjának, valamint a túravezető személyének az egyoldalú módosítására - ideértve az egyes meghirdetett túra vagy egyéb program törlésének lehetőségét is. A túra vagy egyéb program esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Résztvevőt/Megrendelőt legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított egy munkanappal megelőzően értesíteni.

3.3. A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket az aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

3.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg; a szolgáltatások aktuális árairól és díjairól Résztvevő/Megrendelő a honlapon található tájékoztatás alapján szerez tudomást. Valamennyi szolgáltatásra, az arra való jelentkezés vagy annak igénylésének napján irányadó és a honlapon megtalálható díj az irányadó.

3.5 Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF-ben, illetve az egyedi szerződésben foglalt kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni, e körben szavatol az általa alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, jogszabályoknak, egyéb hatósági előírásoknak, a résztvevői/megrendelői igényeknek való megfelelőségéért és kiváló minőségéért, valamint azért, hogy az általa elvégzett szolgáltatás szerződés céljának betöltésére alkalmas. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki arra az esetre, ha Résztvevő/Megrendelő:

 • valótlan adatot szolgáltat,
 • Szolgáltató utasításait többszöri figyelmeztetés ellenére sem tartja be,
 • a túrán vagy egyéb programon való részvételt befolyásoló esetleges egészségügyi állapotáról, betegségéről nem ad felvilágosítást a Szolgáltató felé.

4. A Résztvevő/Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. A Résztvevő/Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat jogosult igénybe venni. A Résztvevő/Megrendelő jogosult a szolgáltatás kapcsán megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

4.2. A Résztvevő a túrán vagy egyéb programon tényleges részvételre nem kötelezhető.

4.3. A Résztvevő/Megrendelő köteles az általa, a jelentkezéskor vagy igényléskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az azokban történt változást a szolgáltatás igénybevételéig a honlapon és a jelen ÁSZF-ben rögzített e-mail címre küldött levelében írásban jelezni a Szolgáltató felé, tekintettel arra, hogy a hibás adatokból eredő esetleges károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.4. Résztvevő/Megrendelő, vagy az általa megnevezett résztvevő a túra vagy egyéb program csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a túra vagy egyéb program megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja. Résztvevőt/Megrendelő együttműködési kötelezettség terheli mind a Szolgáltatóval, mind a túrán, vagy egyéb programon más résztvevőkkel. A részvétel során a Résztvevő/Megrendelő köteles betartani a Szolgáltató utasításait, kiemelten azokat melyek az élet-, testi épség megóvása érdekében szükségesek. Ezen rendelkezések megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a további szolgáltatás nyújtásának megtagadására. A Szolgáltató általi azonnali hatályú felmondás esetén Résztvevő/Megrendelő nem követelheti vissza az adott túra, vagy más program részvételi díját.

4.5. A Résztvevőnek/Megrendelőnek rendelkeznie kell olyan, a Szolgáltató által előírt felszereléssel, mellyel az adott túrán vagy egyéb programon teljes biztonsággal részt tud venni. Amennyiben Szolgáltató úgy véli, hogy Résztvevő/Megrendelő felszerelése nem garantálja a túrán vagy egyéb programon teljes biztonsággal történő részvételt, abban az esetben Szolgáltató - Résztvevő/Megrendelő testi épségének megóvása érdekében - megtagadhatja a Résztvevő/Megrendelő által kiválasztott túrán vagy egyéb programon való részvételét.

5. A túra vagy egyéb program helye és ideje

5.1. A túra vagy egyéb program helye minden esetben a honlapon közzétett helyszínnel megegyező. A szerződés alapján Szolgáltató biztosítja a túra vagy egyéb program szervezését és lebonyolítását Résztvevő/Megrendelő részére. A túra vagy egyéb program megtartásának egyéb technikai részleteiről (ajánlott felszerelés, szükséges erőnlét, stb.) Szolgáltató a jelentkezés visszaigazolásával egyidejűleg, a 2.1. pont szerint megküldött tájékoztatóban tájékoztatja Résztvevőt/Megrendelőt.

5.2. A Résztvevő/Megrendelő által kiválasztott túra vagy egyéb program időpontját Szolgáltató a honlapon, valamint ugyancsak a 2.1. pont szerinti visszaigazolással egyidejűleg küldi meg Résztvevő/Megrendelő részére.

6. A szolgáltatás díja, fizetési módok

6.1. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a jelentkezésre vonatkozó elektronikus üzenet elküldése, valamint a szolgáltatás díjának megfizetése. A szolgáltatás díjának Résztvevő/Megrendelő általi megfizetése

 • banki átutalás esetén a 2.1. pont szerinti visszaigazolásban meghatározott fizetési határidőn belül esedékes,
 • készpénzes fizetés esetén a túra vagy egyéb program kezdete előtt, a túra vagy egyéb program helyszínén történik; vagy a szolgáltatás igénybevétele előtt, a 2.1. pont szerinti visszaigazolásban meghatározott helyszínen történik.

A szolgáltatás díjait és részleteit Szolgáltató a honlapon feltünteti. A honlapon található szolgáltatási díj bruttó összeg, az valamennyi, a szolgáltatással kapcsolatos és Résztvevő/Megrendelő által fizetendő díjat, költséget és adót tartalmazza. Az árak forintban értendők. A Szolgáltató ÁFA fizetésére nem kötelezett, így a díjnak ÁFA tartalma nincs. A díjak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból Szolgáltató a díjakat módosítja. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. A szolgáltatás igénybevételével - a Felek közötti külön, erre irányuló megállapodás hiányában - kizárólag a teljes szolgáltatási díj megfizetését követően lehetséges.

6.2. Résztvevő/Megrendelő tudomásul veszi, hogy - a Felek közötti külön, ellenkező tartalmú megállapodás hiányában - amennyiben a szolgáltatási díjat a fentiek szerint nem egyenlíti ki, úgy Résztvevőnek/Megrendelőnek a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezése vagy ignylése automatikusan törlődik és a Szerződés a 2.2. pontban részletezett automatikus megszűnési ok alapján megszűnik.

6.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a túra vagy egyéb program időpontjának módosítására, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a túra vagy egyéb program megtartásához szükséges minimum létszámot, vagy annak megtartása az időjárási körülmények miatt nem megvalósítható.

Ebben az esetben, amennyiben Résztvevő a módosított időpontban megtartásra kerülő túrán vagy egyéb programon nem kíván részt venni, a már befizetett részvételi díj visszaigényelhető.

Amennyiben Résztvevő a módosított időpontban megtartásra kerülő túrán vagy egyéb programon részt kíván venni, úgy az általa befizetett részvételi díj a módosított túra vagy egyéb program díjaként befizetett összegnek minősül.

A jelen pont szerinti közlések Felek között írásban, elsősorban elektronikus úton (e-mail) történnek.

6.4. A Szolgáltató a szolgáltatási díjjal kapcsolatos számlaadási kötelezettségét a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre megküldött számlával teljesíti, a jelentkezés során megadott számlázási adatok szerint, figyelemmel a számviteli szabályokra is.

III. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a Szolgáltató szerzői jogai

7. Szolgáltatás lemondása, elállás

7.1. A Résztvevő/Megrendelő a szolgáltatás igénybevételétől, illetve a jelen szerződéstől a jelentkezés vagy igénylés visszaigazolásától számított 14 napon belül minden esetben indokolás nélkül elállhat. Ebben az esetben Szolgáltató az esetlegesen már befizetett részvételi díj 100%-át 8 napon belül köteles visszatéríteni Résztvevő/Megrendelő részére.

7.2. A 7.1. pontban foglaltaktól eltérő esetben - vagyis a 7.1. pontban hivatkozott 14 napos határidő elteltét követően - amennyiben a szolgáltatást Résztvevő/Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele előtti 8 napon belül mondja le, úgy Szolgáltató a már befizetett részvételi díj 50%-át téríti vissza Résztvevő/Megrendelő részére. Túra vagy egyéb program esetében - Résztvevő/Megrendelő esetleges igénye szerint - a már megfizetett részvételi díj egy másik időpontban megtartásra kerülő túrán vagy egyéb programon való részvételre jogosítja fel Résztvevőt/Megrendelőt. Ez esetben ezen másik túra vagy egyéb program részvételi díja Résztvevő/Megrendelő által megfizetettnek tekintendő. Ezen utóbbi esetre vonatkozó jogosultság Résztvevőt/Megrendelőt legfeljebb két alkalommal illeti meg. Amennyiben Résztvevő/Megrendelő az általa kiválasztott és befizetett túrán vagy egyéb programon harmadik alkalommal is lemondja, úgy egy újabb időpontban megtartásra kerülő túrára vagy egyéb programra történő átjelentkezés joga a továbbiakban nem illeti meg, a szerződés a felek között megszűntnek tekintendő és Résztvevő/Megrendelő mindösszesen a részvételi díj 50%-ának visszafizetésére tarthat igényt.

7.3. A szolgáltatás igénylését lemondani írásban, a kapcsolat@na-tura.info e-mail címre küldött nyilatkozat, vagy egyéb, egyértelműen megtett nyilatkozat útján lehetséges. Szolgáltató az írásban részére megküldött lemondó nyilatkozatot a levél elküldésétől számított 24 órán belül írásban visszaigazolja. A szolgáltatás igénylésének lemondásának megtörténtét ezen két levél együttesen igazolja. Amennyiben lemondó levélére Résztvevő/Megrendelő 24 órán belül nem kap választ, úgy ezen körülményt Résztvevő/Megrendelő telefonon köteles jelezni Szolgáltató felé a Szolgáltató által a honlapon megadott telefonos elérhetőségen. Ez utóbbi esetben Résztvevő/Megrendelő nyilatkozata szabályszerűen megtettnek minősül.

IV. Adatvédelem, tájékoztatás

8. Adatkezelés

8.1. A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Résztvevő/Megrendelő által megadott és a felek közötti eljárásban (megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa.

8.2. Résztvevő/Megrendelő ennek megfelelően tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti valamely szolgáltatás igénybevétele kapcsán önkéntesen adja meg az adatait.

8.3. A túrára vagy egyéb programra történő jelentkezéskor, illetve a szolgáltatás igénylésekor Résztvevő/Megrendelő által megadott személyes adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át, kivéve kifejezetten a Résztvevő/Megrendelő érdekében felmerülő szükséges eseteket.

8.4. Szolgáltató kijelenti, hogy Résztvevő/Megrendelő adatainak kezelése és nyilvántartása a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok maradéktalanul betartva történik.

8.5. Szolgáltató mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztatója a www.na-tura.info weboldal Adatvédelmi Tájékoztató menüpontja alatt folyamatosan rendelkezésre áll.

9. A honlap tulajdonosának technikai jogai

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljön, a honlap elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. Résztvevő/Megrendelő/honlap látogató tudomásul veszi, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősségét Szolgáltató kifejezetten kizárja. Kárigény esetén a vita rendezését Felek elsősorban előzetes és békés úton kísérlik meg. Felek csak az ily módon történt egyeztetések sikertelensége után fordulnak bírósághoz.

10. Záró rendelkezések

10.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) rendelkezései az irányadók.

10.2. Panaszkezelés

A Résztvevő/Megrendelő, az Őt ért esetleges jogsérelem, fogyasztói jogvita orvoslása érdekében a Szolgáltató felé kizárólag írásban előterjesztett panasszal élhet, annak eredménytelensége esetén békéltető testülethez fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és címe:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)

cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81.

telefon és fax: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3149

e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 


10.3. Üzemeltetővel (Szolgáltatóval és Jogtulajdonossal), a jelen szerződéssel, illetve a jelen szerződés szerinti szolgáltatással kapcsolatban:

Menyházi Regina, egyéni vállalkozó

székhely: 2167 Vácduka, Kossuth Lajos út 38/A

nyilvántartási száma: 54938737

adószám: 56306543-1-33

banksz.sz: MKB Bank Zrt., 10300002-10498774-49010011

telefonszám: +36 70 639 26 47

e-mail: kapcsolat@na-tura.info

A Résztvevő/Megrendelő kizárólag írásban közölheti a szolgáltatással kapcsolatos panaszát, amely a szolgáltatással, illetve annak teljesítőjével közvetlen kapcsolatban álló(k) magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozhat. Az írásban előterjesztett szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő/Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, békéltető testülethez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségeken.

A Szolgáltató felé a kapcsolat@na-tura.info elektronikus címen, vagy a Szolgáltató székhelyére címzett postai küldemény útján lehet előterjeszteni a panaszt.

Szolgáltató csak rendkívüli esetben (élet-testi épség közvetlen veszélyének fennállása esetén) teszi lehetővé a szolgáltatás igénybevétele során szóbeli panasz előterjesztését, illetve annak azonnali kivizsgálását. A Szolgáltató a szolgáltatás zökkenőmentes, megfelelő minőségű és színvonalas lebonyolítását garantálja, annak a részvevők általi indokolatlan megzavarását kifejezetten megtiltja, megtilthatja. Amennyiben a szóban benyújtott panasz kivizsgálása (jegyzőkönyv felvétele) a körülmények miatt nem lehetséges, úgy a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a szolgáltatás igénybevételét követő 5 napon belül köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz előterjesztőjének elektronikus, vagy postai úton megküldeni.

Érvényes 2020. december 14. napjától.