Általános Szerződési Feltételek


      I. Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a www.na-tura.info weboldalt (honlap) üzemeltető Menyházi Regina, egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által a honlap szerint meghirdetett egyes túrák és egyéb programok tartására vonatkozó ajánlatra, az általa e körben teljesített szolgáltatásra, valamint minden, az általa, mint Szolgáltató által e körben kötött szerződésre.

Az ajánlati kötöttség a Szolgáltató és Résztvevő - mint Felek - között azt követően jön létre, hogy Résztvevő a honlapon található kapcsolat@na-tura.info e-mail címre megküldi a jelentkezési szándékát tartalmazó elektronikus levelet a Szolgáltató részére. A jelentkezés tartalmazza a Résztevő nevét, valamint a kiválasztott túra vagy egyéb program pontos részleteit.

A megrendelésre, illetve a szerződéskötésre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II.26) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megrendelőjének (Résztvevő) a fentiek szerinti jelentkezése az alább meghatározott Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tudomásul vételére és elfogadására vonatkozó nyilatkozatnak minősül. Amennyiben Résztvevő az alábbi ÁSZF valamely kikötését nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban észrevétele van, azt a Szolgáltató által a jelen ÁSZF-ben, illetve a honlapon található elérhetőségek valamelyikén jelezheti Szolgáltató felé, amely esetben Felek a jelen ÁSZF hatályán kívül eső szerződést köthetnek egymással. Amennyiben Résztvevő részéről ilyen észrevétel Szolgáltatóhoz nem érkezik, és Résztvevő és Szolgáltató között a jelen szerződés létrejön, a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi feltétel elfogadottnak tekintendő Résztvevő által.

Résztvevő a szolgáltatást, vagyis az adott túrán vagy egyéb programon történő részvételre való jogosultságot kizárólag az adott túra vagy egyéb program megkezdése előtt, egyoldalú jognyilatkozattal harmadik személyre ruházhatja át, amelyhez Szolgáltató jelen szerződéssel hozzájárul. Ebben az esetben a Résztvevő által megnevezett harmadik személyt illetik a jelen szerződés szerinti, Résztvevőt illető jogok és őt terhelő kötelezettségek.

II. A szerződés tárgya, a Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés:

1. A szerződés tárgya

A szerződés, vagyis a Szolgáltató által a jelen ÁSZF szerint nyújtott, illetve a Résztvevő által ily módon igénybe vett szolgáltatás tárgya a Szolgáltató szervezésében létrejövő egyes túrák és egyéb programok.

2. Szolgáltatási jogviszony

2.1. A Szolgáltató és Résztvevő között a jogviszony a fenti I. pontban foglalt jelentkezést követően a jelentkezés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza az adott túrával vagy egyéb programmal kapcsolatos részletes információkat, fizetési feltételeket, valamint jelen szerződés aktuális verzióját .pdf formátumban.

2.2. A Felek közötti jogviszony különösen az alábbi esetekben szűnik meg:

• bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve Résztvevő halálával;

• automatikus megszűnési ok esetén (nem fizetés);

• felek közös megegyezésével;

• felmondással.

2.3. A túra vagy egyéb program megkezdése előtti 3. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a közöttük létrejött szerződést egyoldalú jognyilatkozattal felmondani.

2.4. Amennyiben Résztvevő a részvételi díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban feltüntetett határidőben nem fizeti meg, úgy a szerződés Felek között automatikusan megszűnik, és a Résztvevő nem jogosult részt venni a túrán vagy egyéb programon.

2.5. A Felek közös megegyezéssel a jelen szerződés szerint létrejövő jogviszonyt bármikor megszüntethetik. A szerződés megszűnésének további eseteit, illetve a szolgáltatás lemondásának egyéb eseteit a 7. pont rendezi.

2.6. Együttműködés:

Felek a túrán, vagy egyéb programon való részvétellel (arra történő jelentkezéssel és annak visszaigazolásáról) kifejezik azon készségüket, hogy a létrejövő túra vagy egyéb program teljesítése érdekében szorosan együttműködnek, melynek érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a teljesítést zavarják, vagy zavarhatják. Felek kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárításához szükségesek.

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerint Résztvevő által kiválasztott szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a Résztvevőnek.

3.2. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett túra vagy egyéb program időpontjának, valamint a túravezető személyének az egyoldalú módosítására - ideértve az egyes meghirdetett túra vagy egyéb program törlésének lehetőségét is. A túra vagy egyéb program esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Résztvevőt legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított egy munkanappal megelőzően értesíteni.

3.3. A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket az aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

3.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori részvételi díjakat, árakat maga határozza meg; a túra vagy egyéb program aktuális árairól és díjairól Résztvevő a honlapon található tájékoztatás alapján szerez tudomást. Valamennyi túrára vagy egyéb programra, az arra való jelentkezés napján irányadó és a honlapon megtalálható részvételi díj az irányadó.

3.5. Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF-ben, illetve az egyedi szerződésben foglalt kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni, e körben szavatol az általa alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, jogszabályoknak, egyéb hatósági előírásoknak, a résztvevői igényeknek való megfelelőségéért és kiváló minőségéért, valamint azért, hogy az általa elvégzett szolgáltatás szerződés céljának betöltésére alkalmas. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki arra az esetre, ha Résztvevő:

  • valótlan adatot szolgáltat,
  • Szolgáltató utasításait többszöri figyelmeztetés ellenére sem tartja be,
  • a túrán vagy egyéb programon való részvételt befolyásoló esetleges egészségügyi állapotáról, betegségéről nem ad felvilágosítást a Szolgáltató felé.

4. A Résztvevő jogai és kötelezettségei

4.1. A Résztvevő a túrán vagy egyéb programon jogosult részt venni, és jogosult a túra vagy egyéb program keretében Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételére. A Résztvevő jogosult a túra vagy egyéb program megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

4.2. A Résztvevő a túrán vagy egyéb programon tényleges részvételre nem kötelezhető.

4.3. A Résztvevő köteles az általa, a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az azokban történt változást a túra vagy egyéb program megkezdéséig a honlapon és a jelen ÁSZF-ben rögzített e-mail címre küldött levelében írásban jelezni a Szolgáltató felé, tekintettel arra, hogy a hibás adatokból eredő esetleges károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.4. Résztvevő, vagy az általa megnevezett résztvevő a túra vagy egyéb program csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a túra vagy egyéb program megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja. Résztvevőt együttműködési kötelezettség terheli mind a Szolgáltatóval, mind a túrán, vagy egyéb programon más résztvevőkkel. A részvétel során a Résztvevő köteles betartani a Szolgáltató utasításait, kiemelten azokat melyek az élet-, testi épség megóvása érdekében szükségesek. Ezen rendelkezések megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a további szolgáltatás nyújtásának megtagadására. A Szolgáltató általi azonnali hatályú felmondás esetén Résztvevő nem követelheti vissza az adott túra, vagy más program részvételi díját.

4.5. A Résztvevőnek rendelkeznie kell olyan, a Szolgáltató által előírt felszereléssel, mellyel az adott túrán vagy egyéb programon teljes biztonsággal részt tud venni. Amennyiben Szolgáltató úgy véli, hogy Résztvevő felszerelése nem garantálja a túrán vagy egyéb programon teljes biztonsággal történő részvételt, abban az esetben Szolgáltató - Résztvevő testi épségének megóvása érdekében - megtagadhatja a Résztvevő által kiválasztott túrán vagy egyéb programon való részvételét.

5. A túra vagy egyéb program helye és ideje

5.1. A túra vagy egyéb program helye minden esetben a honlapon közzétett helyszínnel megegyező. A szerződés alapján Szolgáltató biztosítja a túra vagy egyéb program szervezését és lebonyolítását Résztvevő részére. A túra vagy egyéb program megtartásának egyéb technikai részleteiről (ajánlott felszerelés, szükséges erőnlét, stb.) Szolgáltató a jelentkezés visszaigazolásával egyidejűleg, a 2.1. pont szerint megküldött tájékoztatóban tájékoztatja Résztvevőt.

5.2. A Résztvevő által kiválasztott túra vagy egyéb program időpontját Szolgáltató a honlapon, valamint ugyancsak a 2.1. pont szerinti visszaigazolással egyidejűleg küldi meg Résztvevő részére.

6. A túra vagy egyéb program díja, fizetési módok

6.1. A túrán vagy egyéb programon való részvétel feltétele a jelentkezésre vonatkozó elektronikus üzenet elküldése, valamint a túra vagy egyéb program díjának megfizetése. A túra vagy egyéb program díjának Résztvevő általi megfizetése

  • banki átutalás esetén a 2.1. pont szerinti visszaigazolásban meghatározott fizetési határidőn belül esedékes,
  • készpénzes fizetés esetén a túra vagy egyéb program kezdete előtt, a túra vagy egyéb program helyszínén történik.

A túra vagy egyéb program aktuális részvételi díjait és részleteit Szolgáltató a honlapon feltünteti. A holnapon található részvételi díj bruttó összeg, az valamennyi, a túrával vagy egyéb programmal kapcsolatos és Résztvevő által fizetendő díjat, költséget és adót tartalmazza. Az árak forintban értendők. A Szolgáltató ÁFA fizetésére nem kötelezett, így a díjnak ÁFA tartalma nincs. A díjak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból Szolgáltató a díjakat módosítja. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. A túrán vagy egyéb programon való részvétel - a Felek közötti külön, erre irányuló megállapodás hiányában - kizárólag a teljes részvételi díj megfizetését követően lehetséges.

6.2. Résztvevő tudomásul veszi, hogy - a Felek közötti külön, ellenkező tartalmú megállapodás hiányában - amennyiben a részvételi díjat a fentiek szerint nem egyenlíti ki, úgy Résztvevőnek a túrán vagy egyéb programon történő részvételére vonatkozó jelentkezése automatikusan törlődik és a Szerződés a 2.2. pontban részletezett automatikus megszűnési ok alapján megszűnik.

6.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a túra vagy egyéb program időpontjának módosítására, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a túra vagy egyéb program megtartásához szükséges minimum létszámot.

Ebben az esetben, amennyiben Résztvevő a módosított időpontban megtartásra kerülő túrán vagy egyéb programon nem kíván részt venni, a már befizetett részvételi díj visszaigényelhető.

Amennyiben Résztvevő a módosított időpontban megtartásra kerülő túrán vagy egyéb programon részt kíván venni, úgy az általa befizetett részvételi díj a módosított túra vagy egyéb program díjaként befizetett összegnek minősül.

A jelen pont szerinti közlések Felek között írásban, elsősorban elektronikus úton (e-mail) történnek.

6.4. A Szolgáltató a részvételi díjjal kapcsolatos számlaadási kötelezettségét a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre megküldött számlával teljesíti, a jelentkezés során megadott számlázási adatok szerint, figyelemmel a számviteli szabályokra is.

III. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a Szolgáltató szerzői jogai

7. Túra vagy egyéb program lemondása, elállás

7.1. A Résztvevő a túrán vagy egyéb programon történő részvételtől, illetve a jelen szerződéstől a jelentkezés visszaigazolásától számított 14 napon belül minden esetben indokolás nélkül elállhat. Ebben az esetben Szolgáltató az esetlegesen már befizetett részvételi díj 100%-át 8 napon belül köteles visszatéríteni Résztvevő részére.

7.2. A 7.1. pontban foglaltaktól eltérő esetben, vagyis a 7.1. pontban hivatkozott 14 napos határidő elteltét követően, amennyiben a túrán vagy egyéb programon való részvételt Résztvevő a túra vagy egyéb program megkezdése előtti 8 napon belül mondja le, úgy Szolgáltató a már befizetett részvételi díj 50%-át téríti vissza Résztvevő részére, vagy - Résztvevő igénye szerint - a már megfizetett részvételi díj egy másik időpontban megtartásra kerülő túrán vagy egyéb programon való részvételre jogosítja fel Résztvevőt. Ez esetben ezen másik túra vagy egyéb program részvételi díja Résztvevő által megfizetettnek tekintendő. Ezen utóbbi esetre vonatkozó jogosultság Résztvevőt legfeljebb két alkalommal illeti meg. Amennyiben Résztvevő az általa kiválasztott és befizetett túrát vagy egyéb programon harmadik alkalommal is lemondja, úgy egy újabb időpontban megtartásra kerülő tanfolyamra történő átjelentkezés joga a továbbiakban nem illeti meg, a szerződés a felek között megszűntnek tekintendő és Résztvevő mindösszesen a részvételi díj 50%-ának visszafizetésére tarthat igényt.

7.3. A túrát vagy egyéb programot lemondani írásban, a kapcsolat@na-tura.info e-mail címre küldött nyilatkozat, vagy egyéb, egyértelműen megtett nyilatkozat útján lehetséges. Szolgáltató az írásban részére megküldött lemondó nyilatkozatot a levél elküldésétől számított 24 órán belül írásban visszaigazolja. A túra vagy egyéb program lemondásának megtörténtét ezen két levél együttesen igazolja. Amennyiben lemondó levélére Résztvevő 24 órán belül nem kap választ, úgy ezen körülményt Résztvevő telefonon köteles jelezni Szolgáltató felé a Szolgáltató által a honlapon megadott telefonos elérhetőségen. Ez utóbbi esetben Résztvevő nyilatkozata szabályszerűen megtettnek minősül.

IV. Adatvédelem, tájékoztatás

8. Adatkezelés

8.1. A www.na-tura.info honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Résztvevő által megadott és a felek közötti eljárásban (megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa.

8.2. Résztvevő ennek megfelelően tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti valamely túrára vagy egyéb programra történő jelentkezéskor és az arra vonatkozó szolgáltatás igénybe vétele kapcsán önkéntesen adja meg az adatait.

8.3. A túrára vagy egyéb programra történő jelentkezéskor Résztvevő által megadott személyes adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át, kivéve kifejezetten a Résztvevő érdekében felmerülő szükséges eseteket.

8.4. Szolgáltató kijelenti, hogy Résztvevő adatainak kezelése és nyilvántartása a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok maradéktalanul betartva történik.

8.5. Szolgáltató mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztatója a www.na-tura.info weboldal Adatvédelmi Tájékoztató menüpontja alatt folyamatosan rendelkezésre áll.

9. A honlap tulajdonosának technikai jogai

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljön, a honlap elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. Résztvevő/honlap látogató tudomásul veszi, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősségét Szolgáltató kifejezetten kizárja. Kárigény esetén a vita rendezését Felek elsősorban előzetes és békés úton kísérlik meg. Felek csak az ily módon történt egyeztetések sikertelensége után fordulnak bírósághoz.

10. Záró rendelkezések

10.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, , valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) rendelkezései az irányadók.

10.2. Panaszkezelés

A Résztvevő, az Őt ért esetleges jogsérelem, fogyasztói jogvita orvoslása érdekében a Szolgáltató felé kizárólag írásban előterjesztett panasszal élhet, annak eredménytelensége esetén békéltető testülethez fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és címe:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)

cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81.

telefon és fax: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3149

e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu)

10.3. Üzemeltetővel (Szolgáltatóval és Jogtulajdonossal), a jelen szerződéssel, illetve a jelen szerződés szerinti szolgáltatással kapcsolatban:

Menyházi Regina, egyéni vállalkozó

székhely: 2167 Vácduka, Kossuth Lajos út 38/A

nyilvántartási száma: 54938737

adószám: 56306543-1-33

banksz.sz: MKB Bank Zrt., 10300002-10498774-49010011

telefonszám: +36 70 639 26 47

e-mail: kapcsolat@na-tura.info

A Résztvevő kizárólag írásban közölheti a szolgáltatással kapcsolatos panaszát, amely a szolgáltatással, illetve annak teljesítőjével közvetlen kapcsolatban álló(k) magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozhat. Az írásban előterjesztett panaszt a Szolgáltató köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, békéltető testülethez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségeken.

A Szolgáltató felé a kapcsolat@na-tura.info elektronikus címen, vagy a Szolgáltató székhelyére címzett postai küldemény útján lehet előterjeszteni a panaszt.

Szolgáltató csak rendkívüli esetben (élet-testi épség közvetlen veszélyének fennállása esetén) teszi lehetővé a túrán vagy egyéb programrom történő részvétel során szóbeli panasz előterjesztését, illetve annak azonnali kivizsgálását. A Szolgáltató a túra, vagy egyéb esemény zökkenőmentes, megfelelő minőségű és színvonalas megtartását garantálja, annak a részvevők általi indokolatlan megzavarását kifejezetten megtiltja, megtilthatja. Amennyiben a szóban benyújtott panasz kivizsgálása (jegyzőkönyv felvétele) a körülmények miatt nem lehetséges, úgy a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a túrát, vagy egyéb eseményt követő 5 napon belül köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz előterjesztőjének elektronikus, vagy postai úton megküldeni.